Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ακύρωσε πρόστιμο που είχε επιβληθεί σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που έγινε για την μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης φορολογούμενου από έγγαμου σε διαζευγμένου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εφορία αρχικώς επέβαλε πρόστιμο 100 ευρώ (συν χαρτόσημο) και στην συνέχεια η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αποδέχθηκε την ενδικοφανή προσφυγή του φορολογούμενου και ακύρωσε το πρόστιμο αυτό.

Η Διεύθυνση έκρινε πως εφόσον ο φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο με την παράλειψη του οποίου δεν παρέβη κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε πως δεν είναι δυνατόν, υπό το φως των αρχών της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας, η κατά πλάνη υποβολή μη προβλεπόμενης ηλεκτρονικής δήλωσης για το αμιγώς πληροφοριακό στοιχείο της διακοπής της συζυγικής συμβίωσης να επισύρει επιβολή προστίμου, καθώς δεν υφίσταται τροποποίηση για την οποία απαιτείται κατά νόμο τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

 

Πηγή: http://www.cnn.gr/

Share This